برای خود برند شخصی چشمگیر بسازید

خلاصه دوره

Lida Citroën

زمان دوره : 33m 24s


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

برندسازی شخصی

خلق برند شما

 • 00:58
 • Text reading

ایجاد تاثیر

 • 00:58
 • Text reading

خلق برند خودتان

بازاریابی و جایگاه یابی برای برند شما

خلق یک استراتژی

 • 00:58
 • Text reading

رساندن اصالت

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading