روی نقاط ضعف تمرکز کنیم یا نقاط قوت؟

خلاصه دوره

Suzy Welch

زمان دوره : 1m 22s


قالب بندی گفتگو برای دادن بازخورد