چگونه افراد متخصص فنی را مدیریت کنیم؟

خلاصه دوره

Sara Canaday

زمان دوره : 16m 46s


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

کسی که بر او مدیریت می کنید را بشناسید

پشتیبانی کنید

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading