همایش رهبری تغییر
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه

آرون مارشال

4030 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.