همایش رهبری تغییر
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.