مدیریت ترس از سخنرانی

5
درس
10
فایل
231
دقیقه
140000 تومان

در این دوره ترس از سخنرانی ها و دلایل آنها بیان می شوند. همچنین راه های مقابه با این ترس ها ذکر می شوند.

  • دلایل ترس از سخنرانی چیست؟چطور دهانمان خشک نشود؟
  • استرس و چگونگی مدیریت سترس؟
  • ترس های مهارتی و ترس های ذهنی
  • چطور نفس کم نیاوریم و بدون مشکل سخنرانی کنیم؟
  • چطور در سخنرانی اعتماد به نفس داشته باشیم و نترسیم؟
  • چند ترفند حرفه ای برای لحظاتی پیش از شروع سخنرانی
  • چطور بحران های موجود در سخنرانی را مدیریت کنیم؟
  • راهکارهایی برای کنترل ترس

اساتید دوره

رضا غفار زاده، پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راهانـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میالد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

person
mail