انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار
دوره های پیشنهادی

چلسی کراس

4199 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

5599 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه

کارولین وب

3442 دقیقه

محمد مهدی ربانی

23203 دقیقه

genConnectU

3581 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.