اصول رهبری و همکاری در تیم ها با تدریس Amy Edmondson (مدت زمان : 25m 8s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

تیم های موثر با تیم سازی شروع می شوند

یادگیری از شکست

  • 00:58
  • Text reading

گذر از مرزها

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

منابع اضافی

  • 00:58
  • Text reading