چگونه استاد مدیریت تعارضات در تیم شویم؟
دوره های پیشنهادی

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

chill anywhere

2088 دقیقه

کوین آیکنبری

2320 دقیقه

دیزی لاولیس

2723 دقیقه

ایساک آدیزس

7938 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.