چگونه اعتمادزایی کنیم؟ اعتماد پایه پیروزی با تدریس Brenda Bailey-Hughes (مدت زمان : 1h)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

شناخت اعتماد

اعتماد چیست؟

  • 00:58
  • Text reading

سه چرخه اعتماد

اعتماد در کار

بازسازی اعتماد

  • 00:58
  • Text reading

عذرخواهی

  • 00:58
  • Text reading