نحوه برخورد با مشتریان عصبانی
دوره های پیشنهادی

دوگ لاد

3648 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

برد بیتسول

5730 دقیقه

مایلز کرافت

9797 دقیقه

جفری شاو

3944 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.