کنترلِ کنترل (مدیریت خشم خود و دیگران)
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه

کِن هوندا

31596 دقیقه

رابین شارما

chill anywhere

2088 دقیقه

پیام بهرام پور

72098 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.