شهامت

4
درس
75
فایل
1160
دقیقه
1190000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

چراغ قرمز

play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت اول)
21:28 - 66.3 مگابایت
play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت دوم)
16:44 - 48.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت سوم)
15:28 - 48.7 مگابایت
play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت چهارم)
16:55 - 52.1 مگابایت
play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت پنجم)
15:34 - 48.1 مگابایت
play_arrow
چیه؟ چرا بده؟(قسمت ششم)
9:38 - 27.5 مگابایت
play_arrow
مسیر عصبی(قسمت اول)
10:46 - 33.2 مگابایت
play_arrow
مسیر عصبی(قسمت دوم)
9:26 - 29.2 مگابایت
play_arrow
ریشه خجولی گری و رفتار قاطعانه(قسمت اول)
15:35 - 48 مگابایت
play_arrow
ریشه خجولی گری و رفتار قاطعانه(قسمت دوم)
16:13 - 50.4 مگابایت
play_arrow
ریشه خجولی گری و رفتار قاطعانه(قسمت سوم)
15:34 - 48.2 مگابایت
play_arrow
ریشه خجولی گری و رفتار قاطعانه(قسمت چهارم)
11:29 - 34.9 مگابایت
play_arrow
روش کار ما (قسمت اول)
15:08 - 46.2 مگابایت
play_arrow
بالابردن سطح انرژی(قسمت اول)
15:57 - 48.8 مگابایت
play_arrow
بالابردن سطح انرژی(قسمت دوم)
10:42 - 32.7 مگابایت
play_arrow
بالابردن سطح انرژی(قسمت سوم)
21:17 - 65.6 مگابایت
play_arrow
حقوق انسانی(قسمت اول)
15:52 - 49.9 مگابایت
play_arrow
حقوق انسانی(قسمت دوم)
14:45 - 45.8 مگابایت
play_arrow
حقوق انسانی(قسمت سوم)
12:02 - 37.4 مگابایت

چراغ زرد

play_arrow
اعتماد به نفس
7:59 - 24.5 مگابایت
play_arrow
ماشین رفتاری
10:56 - 33.7 مگابایت
play_arrow
نسخه پشتیبان
11:51 - 36.9 مگابایت
play_arrow
اصلاح ادبیات
19:39 - 60.9 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت اول)
17:03 - 53.4 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت دوم)
17:03 - 53.4 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت سوم)
15:39 - 48.4 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت چهارم)
15:21 - 48.2 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت پنجم)
16:10 - 51 مگابایت
play_arrow
ادای موفقیت (قسمت ششم)
20:53 - 65.4 مگابایت
play_arrow
کامل گرایی(قسمت اول)
12:38 - 38.8 مگابایت
play_arrow
کامل گرایی(قسمت دوم)
12:10 - 38.4 مگابایت
play_arrow
کامل گرایی(قسمت سوم)
10:49 - 33.1 مگابایت
play_arrow
نه شنیدن(قسمت اول)
18:15 - 57.4 مگابایت
play_arrow
نه شنیدن(قسمت دوم)
15:12 - 47.1 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت اول)
16:45 - 52.5 مگابایت
play_arrow
نه شنیدن(قسمت سوم)
13:09 - 40.8 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت دوم)
12:01 - 37.3 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت اول)
13:56 - 42.8 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت دوم)
15:09 - 47.4 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت سوم)
14:01 - 44.1 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت چهارم)
15:03 - 46.7 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت پنجم)
17:24 - 54.7 مگابایت
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن بی(قسمت ششم)
8:39 - 26.5 مگابایت
play_arrow
بروز احساسات(قسمت اول)
16:17 - 50.3 مگابایت
play_arrow
بروز احساسات(قسمت دوم)
18:24 - 57.3 مگابایت

چراغ سبز

play_arrow
سیستم خلاق(قسمت اول)
15:32 - 47.5 مگابایت
play_arrow
سیستم خلاق(قسمت دوم)
15:12 - 46.6 مگابایت
play_arrow
سیستم خلاق(قسمت سوم)
14:15 - 43.6 مگابایت
play_arrow
سیستم خلاق(قسمت چهارم)
15:54 - 48.8 مگابایت
play_arrow
سیستم خلاق(قسمت پنجم)
6:47 - 20.8 مگابایت
play_arrow
سیستم خلاق(قسمت ششم)
11:04 - 33.7 مگابایت
play_arrow
انتقاد پذیری(قسمت اول)
11:12 - 34.3 مگابایت
play_arrow
انتقاد پذیری(قسمت دوم)
11:15 - 34.6 مگابایت
play_arrow
طی کردن از قبل(قسمت اول)
11:11 - 34.2 مگابایت
play_arrow
طی کردن از قبل(قسمت دوم)
10:55 - 33.3 مگابایت
play_arrow
زمان خریدن
3:54 - 12 مگابایت
play_arrow
صداسازی(قسمت اول)
18:17 - 56 مگابایت
play_arrow
صداسازی(قسمت دوم)
15:49 - 48.4 مگابایت
play_arrow
صداسازی(قسمت سوم)
14:46 - 45.4 مگابایت
play_arrow
صداسازی(قسمت چهارم)
9:24 - 28.8 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت اول)
15:19 - 46.8 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت دوم)
14:53 - 45.5 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت سوم)
13:37 - 41.6 مگابایت
play_arrow
نه گفتن(قسمت چهارم)
6:06 - 18.6 مگابایت
play_arrow
ضایع نشدن
13:15 - 40.5 مگابایت
play_arrow
سی دی خش دار(قسمت اول)
15:17 - 46.9 مگابایت
play_arrow
سی دی خش دار(قسمت دوم)
11:39 - 35.6 مگابایت
play_arrow
درخواست کردن(قسمت اول)
15:24 - 47.3 مگابایت
play_arrow
درخواست کردن(قسمت دوم)
9:30 - 29 مگابایت
play_arrow
سحابی
17:26 - 53.3 مگابایت

پرسش و پاسخ

play_arrow
قسمت اول
15:26 - 48.1 مگابایت
play_arrow
قسمت دوم
19:25 - 60.5 مگابایت
play_arrow
قسمت سوم
16:19 - 50.7 مگابایت
play_arrow
قسمت چهارم
21:25 - 66.7 مگابایت
play_arrow
قسمت پنجم
15:03 - 46.6 مگابایت
play_arrow
قسمت ششم
16:22 - 50.9 مگابایت
play_arrow
قسمت هفتم
17:17 - 54.2 مگابایت

فیلم اختصاصی آقای ( TJ Walker )

play_arrow
چطور با اعتماد به نفس گفت و گو کنیم
13:16 - 41.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

تمرینات مخصوص زمان کرونا

play_arrow
تمرینات مخصوص زمان کرونا
4:03 - 12.6 مگابایت

کارت های جمله های ارتباط حرفه ای

picture_as_pdf
ارتباط حرفه ای (1)
- 1 مگابایت
picture_as_pdf
ارتباط حرفه ای (2)
- 1 مگابایت
picture_as_pdf
ارتباط حرفه ای (3)
- 1 مگابایت

کتاب های الکترونیکی

picture_as_pdf
30 روش برای بازکردن سر صحبت با دیگران
- 6.1 مگابایت
picture_as_pdf
چطور جواب نه نشنویم و 10 تکنیک بله گرفتن
- 3.5 مگابایت
picture_as_pdf
دستور العمل اعتماد به نفس فوری و کاهش استرس
- 4.3 مگابایت

جزوه آموزشی

picture_as_pdf
اسلاید آموزشی کارگاه سه روزه
- 13.8 مگابایت
picture_as_pdf
جزوه آموزشی دوره
- 5.2 مگابایت
picture_as_pdf
قرص مکمل دوره شهامت
- 1.8 مگابایت

play_arrow
چیه؟ چرا بده؟
play_arrow
مسیر عصبی
play_arrow
ریشه خجولی و رفتار قاطعانه

play_arrow
روش کار ما
play_arrow
بالابردن سطح انرژی
play_arrow
حقوق انسانی

play_arrow
اعتماد به نفس
play_arrow
ماشین رفتاری
play_arrow
نسخه پشتیبان
play_arrow
اصلاح ادبیات
play_arrow
ادای موفقیت
play_arrow
کامل گرایی

play_arrow
نه شنیدن
play_arrow
مواجهه با ترس ها و پلن
play_arrow
بروز احساسات

play_arrow
سیستم خلاق
play_arrow
انتقاد پذیری
play_arrow
طی کردن از قبل
play_arrow
زمان خریدن
play_arrow
صداسازی

play_arrow
نه گفتن
play_arrow
ضایع نشدن
play_arrow
سی دی خش دار
play_arrow
درخواست کردن
play_arrow
سحابی

play_arrow
پرسش و پاسخ

play_arrow
ساخت عادت های موثر
play_arrow
TJ's-Bonus

دوره «شهامت» بومی است؛ یعنی کاملاً منطبق با فرهنگ ایران

حتماً شما هم از دیدن مقاله‌های انگلیسی یا فارسی (ترجمه شده) در مورد اعتماد به نفس و رفع خجالت و ... خسته شده اید! اما این دوره اصلاً مثل آنها نیست! کاملاً بومی و منطبق با فرهنگ رایج ایران. شما بسته به باورها و دیدگاه‌هایتان هر جور که دوست داشته باشید می‌توانید از این دوره استفاده کنید!

با دوره «شهامت» با انسان‌های سو استفاده کننده سازش نکنید! 

انسان‌هایی سو استفاده کننده در کشور ما منتظر این هستند که افراد با اعتماد به نفس پایین و یا خجالتی را پیدا کنند، از آنها سو استفاده کنند، به آنها زور بگویند، کارهایشان را به گردن آنها بیاندازند و موفقیت‌های آنها را به نام خود ثبت کنند! وقت آن رسیده که با چنین افرادی سازش نکنید! اجازه ندهید که این افراد با رفتارهای خود احساس کنند زرنگ هستند!

«شهامت» یک صرفه جویی تمام عیار است!

شاید با خودتان فکر کنید خرید این دوره که یک هزینه است! چطور می‌گویید صرفه جویی است! اما اجازه بدهید به شما نشان دهم که چرا شهامت باعث می‌شود که در زمان، انرژی، احساسات منفی، لذت نبردن و البته پول صرفه جویی می‌کنید.

  • زمان: کسی که خجول باشد، نمی‌تواند به دیگران نه بگوید، بنابراین مجبور به پذیرش حرف دیگران است و وقت زیادی از او تلف خواهد شد. (همین که یک نفر در صف حق شما را می‌خورد...)
  • انرژی: فرد خجول برای کارهایی استفاده می‌شود که نمی‌خواهد! چون نمی‌تواند نه بگوید! چون حقش را به سادگی می‌توان خورد!
  • احساسات منفی: احساسات منفی فرد خجول را بیچاره می‌کند زیرا افراد خجالتی دائماً از این که حق او خورده شده است ناراحت است. یا از دست خودش ناراحت است یا از دست دیگران.
  • لذت نبردن: در یک مسافرت بین جاده‌ای، فرد خجول بیشتر در حال فکر کردن به این است که آیا به دیگران خواسته‌ام را بگویم یا نه تا این که بخواهد از سفر لذت ببرد.
  • پول: چقدر به دلیل ناتوانی در نه گفتن پولی قرض دادید که دوست نداشتید، چقدر در وصول مطالبات مالی خود مشکل داشتید، چقدر به دلیل بروز ندادن توانمندی‌های خود فرصت‌های مالی را از دست دادید و دیگران از آنها استفاده کرده‌اند؟

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

نظرات درباره شهامت (1 نظر)

عالی
2087031161 - 11 اسفند 1400
person
mail