چرا احترام گذاشتن به همکارانتان برای کسب‌وکار خوب است
دوره های پیشنهادی

لیزا گیتس

3684 دقیقه

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

لیزا گیتس

3346 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.