دیجیتال مارکتینگ | گوگل آنالیتیکس

17
درس
103
فایل
372
دقیقه
199000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

آشنایی با گوگل آنالیتیکس

play_arrow
آشنایی با آنالیز
1:29 - 7.3 مگابایت
play_arrow
آشنایی با Google Merchandise Store
1:25 - 5.7 مگابایت
play_arrow
ساخت اکانت گوگل آنالیتیکس
2:19 - 8.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
دسترسی به داده‌های گوگل آنالیتیکس
1:49 - 7.7 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:55 - 5.5 مگابایت
play_arrow
تمرین
1:15 - 7.2 مگابایت

بررسی رابط کاربری

play_arrow
بررسی رابط کاربری
1:01 - 5.0 مگابایت
play_arrow
مفهوم ساختار AABC
6:22 - 28.8 مگابایت
play_arrow
مفهوم پارامترهای گزارش
2:49 - 17.3 مگابایت
play_arrow
ساخت میانبر برای گزارش‌های سفارشی‌شده
10:27 - 68.5 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:30 - 3.0 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:40 - 2.6 مگابایت

فیلترهای پیشرفته جدول

play_arrow
فیلترهای پیشرفته جدول
0:51 - 4.4 مگابایت
play_arrow
استفاده از آنالیز درون‌خطی کارامد
2:19 - 10.8 مگابایت
play_arrow
ساخت گزارش‌های سفارشی‌شده با معیارها و ابعاد انتخاب‌شده
2:01 - 8.5 مگابایت
play_arrow
استفاده از فیلترهای پیشرفته و Regular Expressions
7:15 - 42.6 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:26 - 2.7 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:30 - 1.6 مگابایت

ساخت سگمنت

play_arrow
ساخت سگمنت
0:55 - 4.3 مگابایت
play_arrow
استفاده از سگمنت‌های تعریف‌شده توسط سیستم
2:26 - 11.0 مگابایت
play_arrow
سفارشی‌سازی سگمنت‌ها
13:33 - 74.2 مگابایت
play_arrow
Scope و Sequencing پیشرفته در سگمنت‌ها
3:41 - 19.7 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:50 - 5.2 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:29 - 1.6 مگابایت

اهداف چندگانه و انواع اهداف

play_arrow
اهداف چندگانه و انواع اهداف
0:58 - 5.1 مگابایت
play_arrow
تعریف هدف برای ارزیابی موفقیت
10:11 - 37.8 مگابایت
play_arrow
آشنایی با Smart Goals
2:00 - 8.8 مگابایت
play_arrow
اعمال اهداف برای درک ارزش اقتصادی
7:39 - 40.6 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:24 - 2.5 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:37 - 2.5 مگابایت

مفاهیم پایه‌ای پیگیری کمپین

play_arrow
مفاهیم پایه‌ای
1:17 - 5.4 مگابایت
play_arrow
دسته‌بندی انواع Clicks
4:58 - 34.4 مگابایت
play_arrow
پارامترهای UTM
6:53 - 33.6 مگابایت
play_arrow
دسته‌بندی پارامترهای پیگیری
8:07 - 29.8 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:22 - 2.2 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:33 - 1.7 مگابایت

مثال‌های پارامترهای پیگیری کمپین

play_arrow
مثال‌های پارامترهای پیگیری
1:10 - 5.5 مگابایت
play_arrow
سناریوهای مختلف پارامترهای پیگیری
9:53 - 41.41 مگابایت
play_arrow
تفاوت فعالیت‌های بازاریابی
3:53 - 16.9 مگابایت
play_arrow
شناسایی خطاهای رایج
3:25 - 16.6 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:23 - 2.4 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:27 - 1.5 مگابایت

پیگیری افراد

play_arrow
پیگیری افراد
0:50 - 4.7 مگابایت
play_arrow
آشنایی با User ID و User Metrics
8:50 - 36.4 مگابایت
play_arrow
تأثیر User ID بر روی گزارش‌ها
3:14 - 13.4 مگابایت
play_arrow
بهبود و استفاده از ویژگی User ID
3:39 - 15.4 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:31 - 3.0 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:21 - 0.9 مگابایت

آنالیز کارآمد بازاریابی

play_arrow
آنالیز کارآمد بازاریابی
0:46 - 4.0 مگابایت
play_arrow
شناسایی مخاطبین
10:04 - 66.5 مگابایت
play_arrow
درخواست‌های متدوال مربوط به منبع ترافیک
9:18 - 54.6 مگابایت
play_arrow
بررسی کارآمد کمپین‌ها
4:40 - 31.3 مگابایت
play_arrow
محدودیت‌های Attribution
22:22 - 145.0 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:25 - 2.5 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:47 - 2.3 مگابایت

پیگیری وبسایت‌های پرامکانات

play_arrow
وبسایت‌های پرامکانات
1:38 - 7.9 مگابایت
play_arrow
پیگیری وبسایت‌های پرامکانات
16:14 - 66.6 مگابایت
play_arrow
سرچ درون‌سایتی
12:15 - 58.7 مگابایت
play_arrow
اشتراک ایمیل
15:35 - 57.5 مگابایت
play_arrow
لزوم استفاده از RIA
4:19 - 23.11 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نکات اصلی درس
0:43 - 4.3 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:33 - 1.6 مگابایت

پیگیری Ecommerce

play_arrow
پیگیری Ecommerce
1:03 - 4.8 مگابایت
play_arrow
استفاده از ویژگی پیگیری Ecommerce
15:00 - 87.03 مگابایت
play_arrow
بازاریابی مجدد براساس رفتارهای خریدار
3:55 - 16.4 مگابایت
play_arrow
استفاده از ویژگی پیگیری Ecommerce در وبسایت‌های غیر Ecommerce
8:33 - 36.0 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
1:07 - 6.9 مگابایت
play_arrow
تمرین
00:26 - 1.5 مگابایت

Intelligence در آنالیز

play_arrow
Intelligence در آنالیز
1:08 - 6.1 مگابایت
play_arrow
شناسایی ندانسته‌های ناشناخته
1:54 - 7.6 مگابایت
play_arrow
استفاده از Intelligence
3:06 - 19.5 مگابایت
play_arrow
سؤالات خود را بپرسید
1:08 - 6.3 مگابایت
play_arrow
از Intelligence در گوگل آنالیتیکس فراتر بروید
3:02 - 14.8 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:34 - 3.6 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:25 - 1.3 مگابایت

همکاری و اشتراک‌گذاری

play_arrow
همکاری و اشتراک‌گذاری
0:51 - 4.8 مگابایت
play_arrow
استفاده از ویژگی همکاری و اشتراک‌گذاری
10:16 - 47.6 مگابایت
play_arrow
استفاده از یادداشت‌ها برای پیگیری تغییرات مهم
2:45 - 11.7 مگابایت
play_arrow
اعمال مفهوم مدیریت چابک در جریان کاری آنالیز
2:45 - 9.3 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:21 - 2.3 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:12 - 0.6 مگابایت

داشبورد

play_arrow
داشبورد در دیتا استودیو
1:10 - 6.0 مگابایت
play_arrow
معرفی دیتا استودیو
2:26 - 11.4 مگابایت
play_arrow
اعمال مصورسازی
12:39 - 54.5 مگابایت
play_arrow
فراتر از گوگل آنالیتیکس
6:01 - 25.9 مگابایت
play_arrow
بهترین نکات و روش‌های طراحی
6:32 - 24.4 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:54 - 5.4 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:24 - 1.2 مگابایت

آشنایی با ساختار اکانت و مدیریت کاربران

play_arrow
آشنایی با ساختار اکانت و مدیریت کاربران
0:55 - 4.4 مگابایت
play_arrow
شناخت ساختار اکانت‌ها در گوگل آنالیتیکس
4:52 - 17.3 مگابایت
play_arrow
شناخت سطوح مختلف دسترسی
4:27 - 16.3 مگابایت
play_arrow
نکات مهم برای تیم‌ها و نمایندگی‌ها
3:16 - 9.0 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:39 - 3.9 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:35 - 1.8 مگابایت

تضمین کیفیت

play_arrow
تضمین کیفیت
0:51 - 4.8 مگابایت
play_arrow
شناسایی گوگل آنالیتیکس در صفحه
2:47 - 18.5 مگابایت
play_arrow
استفاده از ابزارهای گوگل برای بهبود کیفیت داده‌ها
11:56 - 60.7 مگابایت
play_arrow
استفاده از ابزارهای دیگر برای تضمین کیفیت و ارزیابی
2:20 - 10.6 مگابایت
play_arrow
نکات اصلی درس
0:27 - 3.1 مگابایت
play_arrow
تمرین
0:31 - 1.7 مگابایت

جمع‌بندی ویدان

play_arrow
جمع‌بندی
0:57 - 3.3 مگابایت
play_arrow
تمرین
1:23 - 6.0 مگابایت
play_arrow
جمع‌بندی ویدان
0:35 - 3.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

گوگل آنالیتیکس (Google Analytics)

گوگل آنالیتیکس، یک سرویس رایگان تجزیه و تحلیل ترافیک وب سایت است که شرکت گوگل از سال 2005 در اختیار کاربران قرار داده است. امروزه گوگل آنالیتیکس ابزار مهمی برای کشف، تفسیر و ارتباط بین الگوهای معنادار در ترافیک وب سایت ها می باشد، که به طور گسترده توسط کاربران استفاده می شود. سرویس گوگل آنالیتیکس به مدیران وب سایت ها کمک می کند تا فرآیند جمع آوری و تحلیل داده های وب سایت خود را به شکلی دقیق و کامل انجام دهند.

شما می توانید به وسیله ی گوگل آنالیتیکس دریابید:
میزان بازدید از وب سایت شما چگونه بوده است.
از میان بازدیدکنندگان چند درصد کاربران جدید بوده اند و چند درصد قبلاً به وب سایت شما سر زده اند.
بیشترین و کمترین بازدیدها مربوط به کدام صفحه ها بوده است.
میانگین زمانی کاربران، هنگامی که از وب سایت شما استفاده می کنند چقدر است.
نرخ تبدیل در وب سایت شما چند درصد است.
اطلاعات رفتاری کاربران به چه صورت است.
کدام مطالب مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
روش جذب کاربر چگونه بوده است و کاربر از چه طریقی به وب سایت شما وارد شده است.

گوگل آنالیتیکس محبوب ترین پلتفرم آنالیتیکس دیجیتال است که به شما اجازه می دهد دیجیتال مارکتر بهتری باشید. گوگل آنالیتیکس با استفاده از داده های بازاریابی دیجیتال به دست آمده از وبسایت ها، اپ های موبایلی و شبکه های اجتماعی، قدرت داده های کاربران را در اختیار شما می گذارد. در این دوره می آموزید چطور ویژگی های مختلف گوگل آنالیتیکس به شما کمک میکند به این داده ها دسترسی داشته باشید و آن را بخش بندی و تحلیل کنید تا کمپین های بازاریابی دیجیتال بهتری اجرا کنید و اهداف کسب و کار خود را برای رسیدن به موفقیت بهینه کنید.

هر روز شرکت های بیشتری از دیجیتال مارکتینگ بهره می برند و افزایش مهارت در این حوزه رقابتی، برای داشتن یک مسیر شغلی موفق ضروری است.
این دوره آموزشی با هدف کمک به شما برای کسب مهارت در شاخه های اصلی دیجیتال مارکتینگ از جمله بهینه سازی موتورهای جستجو (سئو)، شبکه های اجتماعی، هزینه به ازای کلیک (PPC)، بهینه سازی تبدیل سایت، آنالیتیکس وب، بازاریابی محتوا، ایمیل و بازاریابی موبایلی طراحی شده است.

دیجیتال مارکتینگ یکی از سریع الرشدترین صنایع دنیاست و دریافت گواهی این دوره به شما کمک میکند ارزش خود را در بازار بالا برده و مهارت های خود را افزایش دهید.

چه به دنبال مسیر شغلی تازه ای در دیجیتال مارکتینگ باشید یا صرفا بخواهید تقاضا برای خود را نزد کارفرمایان آتی افزایش دهید، این دوره شما رو برای رسیدن به هدف آماده می کند.

دوره گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) یکی 12 دوره از مسیر یادگیری دیجیتال مارکتینگ می باشد.

اساتید دوره

Simplilearn

 Simplilearn جزء برترین موسسات آموزشی در حوزه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ می باشد.

این  شرکت در اصل محتوای آموزشی ارائه می‌دهد و بازاریاب‌ها را درباره نحوه توسعه و رشد موفقیت‌آمیز برای تلاش‌ در حوزه بازاریابی دیجیتالی و رسانه اجتماعی کسب و کار خود آموزش می‌دهد.

دوره دیجیتال مارکتینگ simplilearn یکی از برترین دوره های آموزشی در این حوزه می باشد.

person
mail