راهکارهایی برای برگزاری جلسات کاری موثر
دوره های پیشنهادی

تی جی واکر

4559 دقیقه

کریس کرافت

3289 دقیقه

کریس کرافت

5294 دقیقه

کریس کرافت

8316 دقیقه

کریس کرافت

6587 دقیقه

کریس کرافت

3314 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.