رهبری در بحران کرونا
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.