خدمات مشتریان: ایجاد ارزش برای مشتری
دوره های پیشنهادی

برد کلیولند

2981 دقیقه

گرنت کاردون

21993 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه

ناپلئون هیل

38995 دقیقه

جف بلومفیلد

3777 دقیقه

جان دمارتینی

51468 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.