طراحی مدل کسب‌وکار و تدوین طرح کسب‌وکار
دوره های پیشنهادی

دوگ لاد

3648 دقیقه

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه

مایلز کرافت

2154 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.