میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی
دوره های پیشنهادی

Careercake

1966 دقیقه

پیام بهرام پور

72098 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه

پیام بهرام پور

40070 دقیقه

برایان تریسی

3568 دقیقه

پیام بهرام پور

14458 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.