داشتن کارمندان سازگار در زمان تغییرات
دوره های پیشنهادی

جما رابرتز

2437 دقیقه

مادلین من

3157 دقیقه

دان فین

4748 دقیقه

کارولین وب

3442 دقیقه

فیل گلد

3496 دقیقه

کوین آیکنبری

2320 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.