آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی

42
درس
176
فایل
1443
دقیقه
240000 تومان

درس اول

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
cloud_download
volume_down
تدریس
27:02 - 40.4 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش اول)
5:38 - 8.7 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش دوم)
1:25 - 2.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:50 - 29.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.3 مگابایت
volume_down
تدریس
18:25 - 26.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:03 - 11.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:11 - 15.4 مگابایت

درس سوم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس
18:13 - 26.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
9:37 - 13.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:47 - 24.2 مگابایت

درس چهارم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس
11:53 - 17 مگابایت
volume_down
فعالسازی
4:19 - 7.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
7:14 - 27.4 مگابایت

درس پنجم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس (بخش اول)
15:10 - 22.5 مگابایت
volume_down
تدریس (بخش دوم)
12:48 - 20.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
4:53 - 6.7 مگابایت
play_arrow
فیلم
7:21 - 23.8 مگابایت

درس ششم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس
16:08 - 25.8 مگابایت
volume_down
فعالسازی
6:16 - 14.3 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:23 - 21.4 مگابایت

درس هفتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.4 مگابایت
volume_down
تدریس
18:03 - 26.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی
6:59 - 9.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:58 - 19.6 مگابایت

درس هشتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
19:59 - 30.1 مگابایت
volume_down
فعالسازی
7:29 - 10.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:24 - 21.1 مگابایت

درس نهم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس (بخش اول)
10:19 - 15.2 مگابایت
volume_down
تدریس(بخش دوم)
12:44 - 19.1 مگابایت
volume_down
فعالسازی
7:41 - 10.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:20 - 21.1 مگابایت

درس دهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
15:07 - 21.0 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:30 - 7.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:17 - 21.0 مگابایت

درس یازدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
12:35 - 9.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
6:45 - 9.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:58 - 16.8 مگابایت

درس دوازدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
11:26 - 17.6 مگابایت
volume_down
فعالسازی
3:24 - 4.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:39 - 15.2 مگابایت

درس سیزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
12:31 - 11.4 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:06 - 11.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:25 - 18.2 مگابایت

درس چهاردهم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
12:46 - 20.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی
3:22 - 7.7 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:52 - 19.6 مگابایت

درس پانزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس
10:41 - 16.4 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:34 - 5.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:52 - 19.9 مگابایت

درس شانزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
12:05 - 19.6 مگابایت
volume_down
فعالسازی
8:05 - 18.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:51 - 19.3 مگابایت

درس هفدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
13:03 - 20.6 مگابایت
volume_down
فعالسازی
3:58 - 5.4 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:11 - 20.7 مگابایت

درس هجدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس
10:51 - 17.3 مگابایت
volume_down
فعالسازی
4:29 - 6.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:17 - 21.0 مگابایت

درس نوزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.5 مگابایت
volume_down
تدریس
17:36 - 28.1 مگابایت
volume_down
فعالسازی
7:02 - 9.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:24 - 21.4 مگابایت

درس بیستم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
9:46 - 15.0 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش اول)
3:08 - 4.8 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش دوم)
2:59 - 4.7 مگابایت
play_arrow
فیلم
9:33 - 31.7 مگابایت

درس بیست و یکم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
15:55 - 24.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش اول)
15:55 - 24.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش دوم)
6:21 - 9.3 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:49 - 19.4 مگابایت

درس بیست و دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
11:26 - 18.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
4:27 - 6.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:52 - 16.2 مگابایت

درس بیست و سوم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
15:38 - 23.7 مگابایت
volume_down
فعالسازی
10:36 - 16.3 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:04 - 17.0 مگابایت

درس بیست و چهارم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس
9:31 - 15.3 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:22 - 7.3 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:17 - 15.5 مگابایت

درس بیست و پنجم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
13:47 - 20.0 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش اول)
3:12 - 2.9 مگابایت
volume_down
فعالسازی(بخش دوم)
4:57 - 4.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:14 - 17.2 مگابایت

درس بیست و ششم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
9:19 - 15.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:28 - 12.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:03 - 20.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و هفتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
11:13 - 16.8 مگابایت
volume_down
فعالسازی
3:35 - 8.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:04 - 16.8 مگابایت

درس بیست و هشتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس
13:07 - 20.7 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:11 - 7.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:45 - 22.4 مگابایت

درس بیست و نهم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.7 مگابایت
volume_down
تدریس
11:29 - 18.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی
4:15 - 6.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
7:21 - 24.4 مگابایت

درس سی‌ام

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
11:09 - 13.4 مگابایت
volume_down
فعالسازی
2:40 - 4.0 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:58 - 19.8 مگابایت

درس سی و یکم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
12:41 - 19.8 مگابایت
volume_down
فعالسازی
9:35 - 14.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:15 - 21.2 مگابایت

درس سی و دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
14:34 - 21.9 مگابایت
volume_down
فعالسازی
3:41 - 5.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
7:39 - 25.5 مگابایت

درس سی و سوم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس
18:01 - 28.1 مگابایت
volume_down
فعالسازی
7:50 - 12.4 مگابایت
play_arrow
فیلم
6.21 - 21:2 مگابایت

درس سی و چهارم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.3 مگابایت
volume_down
تدریس
11:00 - 15.8 مگابایت
volume_down
فعالسازی
6:24 - 10.2 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:09 - 17.6 مگابایت

درس سی و پنجم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس
17:20 - 25.0 مگابایت
volume_down
فعالسازی
8:33 - 14.1 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:16 - 21.1 مگابایت

درس سی و ششم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
11:18 - 16.3 مگابایت
volume_down
فعالسازی
5:58 - 9.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
6:05 - 20.1 مگابایت

درس سی و هفتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس (بخش اول)
18:35 - 23.4 مگابایت
volume_down
تدریس (بخش دوم)
16:42 - 25.3 مگابایت
volume_down
فعالسازی
11:27 - 18.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:33 - 15.2 مگابایت

درس سی و هشتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.1 مگابایت
volume_down
تدریس
13:35 - 25.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
12:56 - 20.3 مگابایت
play_arrow
فیلم
5:03 - 16.9 مگابایت

درس سی و نهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.0 مگابایت
volume_down
تدریس
9:30 - 14.9 مگابایت
volume_down
فعالسازی
15:53 - 14.5 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:28 - 14.7 مگابایت

درس چهلم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.9 مگابایت
volume_down
تدریس
15:15 - 23.0 مگابایت
volume_down
فعالسازی
14:40 - 13.4 مگابایت
play_arrow
فیلم
3:58 - 13.3 مگابایت

درس چهل و یکم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.2 مگابایت
volume_down
تدریس
11:01 - 25.2 مگابایت
volume_down
فعالسازی
12:42 - 11.6 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:43 - 15.9 مگابایت

درس چهل و دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 0.8 مگابایت
volume_down
تدریس
13:07 - 19.5 مگابایت
volume_down
فعالسازی
18:17 - 16.7 مگابایت
play_arrow
فیلم
4:09 - 13.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

ویژگی های دوره ۵۰۴ آرش نیا:

 •  طراحی اختصاصی فلش کارت برای هر لغت؛
 •  هر فلش کارت شامل لغت، تلفظ، تکنیک حافظه، مترادف و مثال های کاربردی میباشد.
 •  تدریس صوتی هر لغت با کیفیت استودیویی؛
 •  تدریس ها با انرژی، دقیق و باکیفیت بسیار بالا انجام شده اند.
 • "تدریس هر لغت برای من مثل خلق یک اثر هنری بود. قبل تدریس هر درس تمرین صدا می کردم تا با صدایی شفاف و رسا یادگیری رو لذت بخش تر کنم."
 •  تلفظ هر لغت در معتبرترین دیکشنری ها به دقت چک می شد. (ما اعتقاد داریم دقیق ترین تلفظ ها را در کشور ارائه می دهیم. با استفاده از فیلم ها و تدریس صوتی یادگیری تلفظ و لهجه صحیح را خیلی ساده کرده ایم.) 

فایل مرور صوتی برای هر درس؛

 • در این قسمت تمام تدریس درس در غالب یک فایل MP3 در اختیار شما قرار می گیرد. این فایل برای مرور درس در هنگام قدم زدن، رانندگی و انجام کار های روزانه مناسب می باشد.

 بخش فعال سازی لغات با جملات و داستان؛

 •  در این بخش باری دیگر کاربرد و نحوه استفاده از لغات را در جملات و داستان های جذاب یاد می گیریم. این قسمت برای تقویت مهارت گفتاری و شنیداری بسیار موثر می باشد.

 بخش فیلم ها

 • در این بخش کاربرد لغات را در قالب فیلم ها و در انگلیسی واقعی یاد می گیریم.
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

تفاوت دوره 504 آرش نیا با کتاب 504 و دوره های دیگر چیست؟

 •  استفاده از مثال های فوق کاربردی به صورت مهندسی شده؛ به صورتی که هر لغت در جمله ی لغات بعدی و در قسمت فعال سازی و فیلم تکرار می شود. این تکرار باعث تسلط زبان آموز به کلمه می شود.
 • استفاده از تکنیک های حافظه و طنز برای کاهش فراموشی و تقویت حافظه.
 •  استفاده از علم ریشه شناسی؛
  تدریس پیشوند ها، ریشه ها و پسوند های رایج کلمات باعث درک عمیق تر و افزایش ماندگاری می شود. با استفاده از این دانش می توان معنی لغات جدید را بدون استفاده از دیکشنری حدس زد.

اساتید دوره

نظرات درباره آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی (5 نظر)

سلام فایل هایی که دانلود کردم رو میتونم در ذخیره کنم و برای همیشه داشته باشم ؟؟
2087030555 - 3 آذر 1400
پاسخ : سلام وقت بخیر بله فایل های دانلود شده در اپلیکیشن سیو میشوند
جذاب است و مانع از خستگی می شود با بقیه فرق دارد
میثم محسنیان - 28 اسفند 1399
جذاب است و مانع از خستگی می شود با بقیه فرق دارد
میثم محسنیان - 28 اسفند 1399
فوق‌العاده است
علی میرزایی - 23 بهمن 1399
خیلی خیلی عالی بود . توصیه می کنم ببینید
2362 - 25 آبان 1399
person
mail