آموزش 600 واژه زبان انگلیسی

30
درس
150
فایل
1284
دقیقه
99000 تومان

قدم اول - درس اول

picture_as_pdf
کتاب
- 2.2 مگابایت
cloud_download
volume_down
تدریس درس
31:11 - 28.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
4:32 - 4.1 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
9:34 - 8.7 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.2 مگابایت
volume_down
تدریس درس
28:42 - 26.2 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:53 - 3.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
12:31 - 11.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:14 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس سوم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
24:11 - 22.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:47 - 3.6 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
20:17 - 46.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس چهارم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
21:27 - 30.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:53 - 3.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
16:47 - 27.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:03 - 1.8 مگابایت

قدم اول - درس پنجم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس
16:53 - 23.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:46 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
22:52 - 52.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:12 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس ششم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.2 مگابایت
volume_down
تدریس درس
18:09 - 25.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:47 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
29:26 - 67.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس هفتم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس
14:57 - 21.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:39 - 3.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
23:11 - 53.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:18 - 2.1 مگابایت

قدم اول - درس هشتم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
16:03 - 22.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:43 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
10:21 - 23.6 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:10 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس نهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس
17:10 - 23.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:29 - 3.1 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
26:58 - 37.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
1:52 - 1.7 مگابایت

قدم اول - درس دهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
15:20 - 21.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:34 - 3.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
23:42 - 32.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:01 - 1.8 مگابایت

قدم اول - درس یازدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس
14:53 - 20.4 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:36 - 3.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
27:49 - 38.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:05 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس دوازدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
19:54 - 27.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:46 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
28:30 - 39.1 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:12 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس سیزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس
15:37 - 21.4 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:22 - 3.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
25:24 - 34.8 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:04 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس چهاردهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس
18:02 - 24.7 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:40 - 3.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
23:32 - 34.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:12 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس پانزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس
15:33 - 21.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:43 - 3.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
volume_down
تدریس داستان
21:33 - 29.6 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:07 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس شانزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس
11:46 - 16.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:46 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
28:00 - 8.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس هفدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
13:42 - 18.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:45 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
23:00 - 35.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس هجدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس
12:27 - 17.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:33 - 3.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
10:11 - 23.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
1:58 - 1.8 مگابایت

قدم اول - درس نوزدهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
13:56 - 19.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:44 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
13:59 - 32.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:15 - 1.0 مگابایت

قدم اول - درس بیستم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
14:15 - 19.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:42 - 3.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
13:53 - 19.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:05 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و یکم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
18:53 - 26.6 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:37 - 3.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
13:24 - 18.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:02 - 1.8 مگابایت

قدم اول - درس بیست و دوم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
18:01 - 24.7 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:39 - 3.3 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
11:16 - 15.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:06 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و سوم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس
19:37 - 26.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:31 - 3.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
16:06 - 22.1 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:06 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و چهارم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.1 مگابایت
volume_down
تدریس درس
17:11 - 23.6 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:45 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
14:43 - 20.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:05 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و پنجم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
12:44 - 17.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:44 - 3.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
16:13 - 22.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:06 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و ششم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس
13:20 - 18.3 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:55 - 3.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
12:26 - 17.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:05 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس بیست و هفتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.9 مگابایت
volume_down
تدریس درس
11:19 - 15.5 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3.2 - 3:33 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
11:13 - 15.4 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:02 - 1.8 مگابایت

قدم اول - درس بیست و هشتم

picture_as_pdf
کتاب
- 1.8 مگابایت
volume_down
تدریس درس
12:50 - 17.6 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:43 - 3.40 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
12:02 - 16.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:11 - 2.0 مگابایت

قدم اول - درس بیست و نهم

picture_as_pdf
کتاب
- 2.00 مگابایت
volume_down
تدریس درس
13:09 - 18.0 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:49 - 3.5 مگابایت
volume_down
تدریس داستان
13:09 - 18.0 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:09 - 1.9 مگابایت

قدم اول - درس سی‌ام

picture_as_pdf
کتاب
- 2.00 مگابایت
volume_down
تدریس درس
14:23 - 19.7 مگابایت
volume_down
تدریس درس بدون ترجمه
3:47 - 3.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
volume_down
تدریس داستان
9:40 - 13.2 مگابایت
volume_down
تدریس داستان بدون ترجمه
2:22 - 2.1 مگابایت

نحوه صحیح مطالعه:

1- pdfها را بخوانید و به صورت همزمان به فایل صوتی تدریس گوش کنید.. هر درس شامل 20 لغت و یک داستان می باشد.

2- توضیحات کامل نحوه مطالعه به مرور در پایان تحلیل داستان ها ارائه می شود.

3- دوره 600 واژه ی دوم را برای تسلط بیشتر و تثبیت یادگیری بعد از اتمام دوره ی 600 واژه ی اول گوش کنید.

اساتید دوره

نظرات درباره آموزش 600 واژه زبان انگلیسی (1 نظر)

خیلی عالی بود
2362 - 16 آذر 1399
person
mail