یافته های غافلگیر کننده‌ی علم درباره‌ی ایجاد انگیزه
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

دیموند جان و 1 استاد دیگر

3040 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2575 دقیقه

فیلم های کارآفرینی

2985 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.