چگونه در کارمان مثبت باشیم؟ با تدریس Brenda Bailey-Hughes (مدت زمان : 34m 17s)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

درک مثبت اندیشی

مثبت اندیشی خود را افزایش دهید

غلبه بر شرایط سخت

نتیجه گیری

طرح اقدام عملی

  • 00:58
  • Text reading