طرز فکر

6
درس
45
فایل
663
دقیقه
600000 تومان
10%
540000 تومان

پیش گفتار

play_arrow
آنچه در این دوره خواهیددید.
-
play_circle_outlinepause_circle_outline

جلسه اول

play_arrow
بخش اول
18:55 - 59.0 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:13 - 47.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
15:06 - 46.7 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
15:11 - 47.3 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
15:22 - 47.8 مگابایت
play_arrow
بخش ششم
18:26 - 49.3 مگابایت
play_arrow
ساخت مسیر عصبی
26:26 - 77.4 مگابایت
picture_as_pdf
اسلاید جلسه اول
- 1.0 مگابایت

جلسه دوم

play_arrow
بخش اول
15:25 - 47.6 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
14:45 - 45.9 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
15:05 - 46.6 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
14:20 - 44.0 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
14:45 - 44.9 مگابایت
play_arrow
بخش ششم
15:27 - 48.2 مگابایت
play_arrow
بخش هفتم
15:30 - 48.1 مگابایت
play_arrow
بخش هشتم
17:31 - 52.0 مگابایت
picture_as_pdf
اسلاید جلسه دوم
- 3.9 مگابایت

جلسه سوم

play_arrow
بخش اول
15:13 - 47.1 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:13 - 48.0 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
15:32 - 48.4 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
15:46 - 48.9 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
14:59 - 46.2 مگابایت
play_arrow
بخش ششم
15:17 - 47.3 مگابایت
play_arrow
بخش هفتم
15:13 - 46.9 مگابایت
play_arrow
بخش هشتم
12:03 - 38.1 مگابایت
play_arrow
بخش نهم
14:07 - 36.1 مگابایت
picture_as_pdf
اسلاید جلسه سوم
- 3.0 مگابایت

جلسه چهارم

play_arrow
جلسه چهارم
67:54 - 122 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

جلسه پنجم

play_arrow
بخش اول
14:45 - 45.3 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:43 - 48.7 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
13:53 - 43.3 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
15:10 - 48.8 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
15:30 - 48.2 مگابایت
play_arrow
بخش ششم
14:59 - 46.2 مگابایت
play_arrow
بخش هفتم
15:42 - 48.8 مگابایت
play_arrow
بخش هشتم
15:42 - 48.8 مگابایت
play_arrow
بخش نهم
21:56 - 65.9 مگابایت
picture_as_pdf
اسلاید جلسه چهارم و پنجم
- 2.4 مگابایت

جلسه ششم

play_arrow
بخش اول
15:19 - 47.8 مگابایت
play_arrow
بخش دوم
15:07 - 47.1 مگابایت
play_arrow
بخش سوم
5:26 - 47.9 مگابایت
play_arrow
بخش چهارم
13:40 - 40.0 مگابایت
play_arrow
بخش پنجم
12:28 - 39.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
اسلاید جلسه ششم
- 2.7 مگابایت
picture_as_pdf
تبدیل شکست به فرصت
- 1.0 مگابایت

فرقی نمیکند دانش آموز باشید یا استاد، صاحب کسب و کار باشید یا کارمند، پدر مادر باشید یا معلم یا هر کس دیگری وقتی در دنیای قرن 21 ام زندگی میکنید نیاز دارید بدانید چه طرز فکری باعث موفقیت میشود
.این محصول طبق تحقیقاتی که پرفسور کارل دوک انجام داده تولید شده و در مجموعه بیشتر از یک ،بومی شده است. در این دوره به شما می گوییم که "بهترین طرز فکر" کدام است!

محصول طرز فکر نتیجه یک تحقیق علمی بومی شده در موسسه بیشتر از یک نفر است. در این تحقیق دو گروه انتخاب شدند، یک گروه تحت آموزش قرار گرفتند و یک گروه هم برای کنترل آزمون هیچ آموزشی ندیدند، ما می خواستیم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا طرز فکر افراد بر زندگی آن ها تاثیر دارد یا نه؟
پرفوسور کارل دوک توضیح می دهد که : دیدگاهی که برای خودمان اتخاذ می کنیم،به شدت روی شیوه زندگی مان تاثیر دارد. در این دوره توضیحات علمی و کاربردی در مورد شناخت مغز داده می شود، با شناخت مغز و ساختار و نوع کارکرد مغز می توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم و تاب آوری مان را در مواجهه با مسائل زندگی بالا ببریم.

اساتید دوره

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد رشته علوم اعصاب کاربردی (Neuroscience Applied )از دانشگاه کینگز لندن KCL هم اکنون ـ ۲۰۲۰
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار اجرایی (EMBA )از دانشگاه NEOMA فرانسه۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸
کارشناسی تکنولوژی آموزشی و علوم تربیتی از دانشگاه خوارزمی تهران ۹۴ـ۱۳۹۰

همبنیانگذار اپلیکشن آرامیا تاکنون ـ ۱۳۹۸
• مدیر اجرایی انتشارات بیشتر از یک نفر تاکنون ـ ۱۳۹۸
• بنیانگذار مجموعه موسسات بیشتر از یک نفر 1 +از سال ۱۳۹۲ تاکنون (بیش از ۴۰ کارمند)
• مدیر پرمخاطب ترین سایت آموزش ارتباطات در ایران (با بازدید روزانه ۲۰ هزار نفر)
• راه انـدازی و مدیـریت باشگاه سخنـرانـی و فـن بیان برج میلاد تهـران ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
• مربی و مدرس سخنرانی به مسئولین سیاسی و نمایندگان مجلس
• مشـاور و مـدرس مهـارتهای ارتبـاطـی بـرخـی از فعـالیـن و رهبـران اقتصـادی کشـور
• داور مسابقـه سخنـرانـی تریبون (دانشگاه تهـران، امیرکبیـر و شـریف ) از سال۱۳۹۴ تا کنـون

person
mail