اصول مدیریت زمان و برنامه ریزی
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

3630 دقیقه

سارا وایز

3375 دقیقه

پیام بهرام پور

72098 دقیقه

پیام بهرام پور

37375 دقیقه

پیام بهرام پور

40070 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13584 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.