رهبری پروژه
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

چلسی کراس

4199 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

سسیل پیر

2173 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.