همایش رشد غیر منتظره فروش

چگونه با استراتژیهای درست در هر شرایطی فروش عالی داشته باشیم

platinum

رزرو صندلی در ردیف اول سالن

معرفی عمومي توسط مجری

ناهار سلف سرویس و دو پذیرایی میان وعده

گواهینامه معتبر حضور در همایش

پرداخت ٢,٠٠٠,٠٠٠تومان

VVip

رزرو صندلی در ردیف های ابتدایی

ناهار سلف سرویس و دو پذیرایی میان وعده

گواهینامه معتبر حضور در همایش

پرداخت ١,٢٠٠,٠٠٠تومان

Vip

رزرو صندلی

پذیرایی نهار و دو پذیرایی میان وعده

پرداختی تنها ۵٠٠,٠٠٠ تومان


ثبت تیکت پشتیبانی