ارتباطات موثر و فن بیان

گام اول نامه نگاری و ارسال ایمیل در کسب و کار

استاد ارائه دهنده : تام گلر

مشخصات ریز دوره

گام دوم چگونه اعتمادزایی کنیم؟ اعتماد پایه پیروزی

استاد ارائه دهنده : Brenda Bailey-Hughes

مشخصات ریز دوره

گام سوم چگونه از پس مکالمات سخت بر بیاییم؟

استاد ارائه دهنده : Britt Andreatta

مشخصات ریز دوره

گام چهارم گوش دادن موثر برای موفقیت

استاد ارائه دهنده : Brenda Bailey-Hughes / Tatiana Kolovou

مشخصات ریز دوره

گام پنجم چگونه روی دیگران تاثیر بگذاریم؟

استاد ارائه دهنده : John Ullmen

مشخصات ریز دوره

گام ششم چگونه دیگران را عاشق خود سازید

استاد ارائه دهنده : Jodi Glickman

مشخصات ریز دوره

گام هفتم ارتباطات میان فردی

استاد ارائه دهنده : Dorie Clark

مشخصات ریز دوره

گام هشتم زبان بدن هویت شما را شکل میدهد

استاد ارائه دهنده : امی کادی

مشخصات ریز دوره