ارتباطات موثر و فن بیان

گام چهارم گوش دادن موثر برای موفقیت

استاد ارائه دهنده : Brenda Bailey-Hughes / Tatiana Kolovou

گام هفتم ارتباطات میان فردی

استاد ارائه دهنده : Dorie Clark