بازاریابی

گام دوم نوآوری

استاد ارائه دهنده : Jeff Dyer on Innovation

گام سوم استراتژی خلق برند

استاد ارائه دهنده : لیندسی پدرسن

گام چهارم مبانی بازاریابی - شخصیتی

استاد ارائه دهنده : Chris Goward