بازاریابی

گام اول اصول بازاریابی - توسعه ارزش پیشنهادی

استاد ارائه دهنده : کریس گاوارد

مشخصات ریز دوره

گام دوم نوآوری

استاد ارائه دهنده : Jeff Dyer on Innovation

مشخصات ریز دوره

گام سوم استراتژی خلق برند

استاد ارائه دهنده : لیندسی پدرسن

مشخصات ریز دوره

گام چهارم مبانی بازاریابی - شخصیتی

استاد ارائه دهنده : Chris Goward

مشخصات ریز دوره

گام پنجم مسری، نکات طلایی بازاریابی ویروسی

استاد ارائه دهنده : Jonah Berger

مشخصات ریز دوره

گام ششم بازاریابی برای انسان ها

استاد ارائه دهنده : Stefan Mumaw

مشخصات ریز دوره

گام هفتم تعیین بودجه برای بازاریابی

استاد ارائه دهنده : Luan Wise

مشخصات ریز دوره

گام هشتم اصول بازاریابی در چرخه عمر

استاد ارائه دهنده : John Jantsch

مشخصات ریز دوره