خدمات مشتریان

گام اول خدمات مشتریان موفق

استاد ارائه دهنده : نوآه فلکینگ

مشخصات ریز دوره

گام دوم گوش سپاری به مشتریان

استاد ارائه دهنده : Noah Fleming

مشخصات ریز دوره

گام سوم خدمات مشتریان: ایجاد ارزش برای مشتری

استاد ارائه دهنده : Jill Griffin

مشخصات ریز دوره

گام چهارم چگونه در کارمان مثبت باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Brenda Bailey-Hughes

مشخصات ریز دوره