فروش

گام اول موفقیت در فروش آنلاین

استاد ارائه دهنده : جف بلومفیلد

مشخصات ریز دوره

گام دوم موفقیت در اتمام فروش های پیچیده (بستن قراردادهای سخت)

استاد ارائه دهنده : جف بلومفیلد

مشخصات ریز دوره

گام سوم تبدیل شدن به یک مهندس فروش شگفت انگیز

استاد ارائه دهنده : جان کر

مشخصات ریز دوره

گام چهارم آمادگی برای شغل شریف فروشندگی

استاد ارائه دهنده : Dean Karrel

مشخصات ریز دوره

گام پنجم اصول اساسی فروش

استاد ارائه دهنده : Jeff Bloomfield

مشخصات ریز دوره

گام ششم چگونه یک فرایند فروش پولساز را طی کنیم؟

استاد ارائه دهنده : Dean Karrel

مشخصات ریز دوره

گام هفتم اصول طلایی متقاعدسازی برای فروش

استاد ارائه دهنده : برایان آهرن

مشخصات ریز دوره

گام هشتم در مذاکره فروش متخصص شوید

استاد ارائه دهنده : Lisa Earle McLeod

مشخصات ریز دوره

گام نهم اصول طلایی مشتری یابی بری رسیدن به فروش بالا

استاد ارائه دهنده : Jeff Bloomfield

مشخصات ریز دوره

گام دهم اصول کوچینگ برای ایجاد فروش بالا

استاد ارائه دهنده : Lisa Earle McLeod

مشخصات ریز دوره

گام یازدهم پیش بینی فروش

استاد ارائه دهنده : Drew Boyd

مشخصات ریز دوره

گام دوازدهم فروش حرفه ای موفق

استاد ارائه دهنده : Dean Karrel

مشخصات ریز دوره

گام سیزدهم مدیریت فرایند فروش موفق

استاد ارائه دهنده : Jeff Bloomfield

مشخصات ریز دوره

گام چهاردهم رازهای فروش برای کسب و کارهای کوچک

استاد ارائه دهنده : Dave Crenshaw

مشخصات ریز دوره