فروش

گام اول موفقیت در فروش آنلاین

استاد ارائه دهنده : جف بلومفیلد

گام پنجم اصول اساسی فروش

استاد ارائه دهنده : Jeff Bloomfield

گام هشتم در مذاکره فروش متخصص شوید

استاد ارائه دهنده : Lisa Earle McLeod

گام یازدهم پیش بینی فروش

استاد ارائه دهنده : Drew Boyd

گام دوازدهم فروش حرفه ای موفق

استاد ارائه دهنده : Dean Karrel

گام سیزدهم مدیریت فرایند فروش موفق

استاد ارائه دهنده : Jeff Bloomfield