مدیریت و رهبری

گام اول راهکارهایی برای برگزاری جلسات کاری موثر

استاد ارائه دهنده : کریس کرافت

مشخصات ریز دوره

گام دوم مهارت های شغلی

استاد ارائه دهنده : مربی کادر آموزشی لینکدین

مشخصات ریز دوره

گام سوم اصول رهبری و همکاری در تیم ها

استاد ارائه دهنده : Amy Edmondson

مشخصات ریز دوره

گام چهارم اصول کار تیمی

استاد ارائه دهنده : Chris Croft

مشخصات ریز دوره

گام پنجم چگونه مسئولیت پذیری را جزئی از فرهنگ سازمان تان کنید؟

استاد ارائه دهنده : Mike Figliuolo

مشخصات ریز دوره

گام ششم چگونه کارکنان با سنین مختلف را مدیریت کنیم؟

استاد ارائه دهنده : Roberta Matuson

مشخصات ریز دوره

گام هفتم ارزیابی و بهبود برنامه های استراتژیک

استاد ارائه دهنده : Mike Figliuolo

مشخصات ریز دوره

گام هشتم تکنیک های مصاحبه

استاد ارائه دهنده : Barbara Bruno

مشخصات ریز دوره

گام نهم چگونه افراد متخصص فنی را مدیریت کنیم؟

استاد ارائه دهنده : Sara Canaday

مشخصات ریز دوره

گام دهم مبانی کارآفرینی

استاد ارائه دهنده : Whitney Johnson

مشخصات ریز دوره

گام یازدهم مثل یک رهبر فکر کنید

استاد ارائه دهنده : برایان تریسی

مشخصات ریز دوره

گام دوازدهم مدیریت در زمان های سخت

استاد ارائه دهنده :

مشخصات ریز دوره