پیشرفت و توسعه فردی

گام دوم اصول مدیریت زمان

استاد ارائه دهنده : Dave Crenshaw

گام چهارم چگونه متمرکز باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Dave Crenshaw

گام پنجم چگونه قاطع باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Chris Croft

گام هفتم خودشناسی و توسعه خودآگاهی

استاد ارائه دهنده : Gemma Leigh Roberts