پیشرفت و توسعه فردی

گام اول استراتژی های تصمیم گیری صحیح

استاد ارائه دهنده : Mike Figliuolo

مشخصات ریز دوره

گام دوم اصول مدیریت زمان

استاد ارائه دهنده : Dave Crenshaw

مشخصات ریز دوره

گام سوم چگونه لیست کارهای روزانه مان را اولویت بندی کنیم؟

استاد ارائه دهنده : Suzanna Kaye

مشخصات ریز دوره

گام چهارم چگونه متمرکز باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Dave Crenshaw

مشخصات ریز دوره

گام پنجم چگونه قاطع باشیم؟

استاد ارائه دهنده : Chris Croft

مشخصات ریز دوره

گام ششم چگونه مقاوم باشیم و کم نیاوریم؟

استاد ارائه دهنده : Tatiana Kolovou

مشخصات ریز دوره

گام هفتم خودشناسی و توسعه خودآگاهی

استاد ارائه دهنده : Gemma Leigh Roberts

مشخصات ریز دوره

گام هشتم برای خود برند شخصی چشمگیر بسازید

استاد ارائه دهنده : Lida Citroën

مشخصات ریز دوره