چگونه به افراد اجرایی بفروشیم

فروش به مدیران اجرایی می تواند چالش برانگیز باشد. بسیاری از نمایندگان فروش سعی می کنند قراردادهایی با این بخش پرقدرت و گاهی ترسناک از مشتریان شان به امضا برسانند. مایک گمسون، ظرف دهه ی گذشته، مدیریت فروش در لیکندین را بر عهده داشت است.

2
درس
8
فایل

مدرس دوره

مایک گمسون

سایر دوره های شما