کتاب صوتی | هم حال خوب، هم موفقیت

 • شنبه 8 مهر 1402
 • 41
 • 1
 • 5.0
توضیحات دوره

وقتــی بــه آینــه نــگاه میکنیــد و ســعی داریــد جایگاهتــان را در زندگــی ارزیابــی کنیــد، احتمــالا از خودتــان میپرســید چطــور عاقبــت از اینجــا ســر درآوردم. اگـر بـا خودتـان صـادق باشـید، حتمـا اعتـراف میکنیـد در برهـه ای از زمـان شـرایط بـر وفـق مرادتـان نبـوده اسـت. مثـل کفشـی کـه مناسـب به نظـر میرســد، ولــی نیم ســایز کوچکتــر اســت و پایتــان را میزنــد. بــه احتمــال زیــاد بیشتــر از چیــزی کــه خودتــان اعتــراف میکنیــد، ناامیــد بوده ایــد. شــاید در زندگــی ســر دو راهــی قــرار گرفتــه باشــید و وقتــی گزینه هایتــان را بــرای انتخــاب مســیر چــپ یــا راســت ارزیابــی میکنیــد، بــا قــدرت تصمیــم میگیریــد به جــای چــپ یــا راســت، مســتقیم برویــد.

درس های دوره
 • پیشگفتار

 • بخش یک: بهترین چیز

 • سی روز گذشته‌تان

 • داستان شما چیست؟

 • آیا روی خودتان حساب باز میکنید؟

 • بهتر و جسورتر

 • شما چه میخواهید؟

 • زندگی آگاهانه‌ای داشته باشید

 • درجه بلندی صدا را زیاد کنید

 • خودتان را محک بزنید و برگ برنده‌تان را بدست آورید

 • تیم‌تان را بسازید

 • خیرخواه خودتان باشید

 • نقشه‌ی راه پیش‌رو

 • شما برای زندگی کردن متولد شده‌اید

دیدگاه کاربران (1)
 • کاربر

  خیلی خوب بود

32٬000تومان
 • 1درس
 • 14فایل
 • 502دقیقه
اطلاعات کلی دوره
 • مدرس
 • تعداد درس‌ها 1 فصل
 • زمان دوره 502 دقیقه
 • پشتیبانی مدرس ندارد
 • تعداد فایل آموزشی 14
 • سطح دوره \مبتدی\