کتاب صوتی | هم حال خوب، هم موفقیت

1
درس
14
فایل
501
دقیقه
32000 تومان

وقتــی بــه آینــه نــگاه میکنیــد و ســعی داریــد جایگاهتــان را در زندگــی ارزیابــی کنیــد، احتمــالا از خودتــان میپرســید چطــور عاقبــت از اینجــا ســر درآوردم. اگـر بـا خودتـان صـادق باشـید، حتمـا اعتـراف میکنیـد در برهـه ای از زمـان شـرایط بـر وفـق مرادتـان نبـوده اسـت. مثـل کفشـی کـه مناسـب به نظـر میرســد، ولــی نیم ســایز کوچکتــر اســت و پایتــان را میزنــد. بــه احتمــال زیــاد بیشتــر از چیــزی کــه خودتــان اعتــراف میکنیــد، ناامیــد بوده ایــد. شــاید در زندگــی ســر دو راهــی قــرار گرفتــه باشــید و وقتــی گزینه هایتــان را بــرای انتخــاب مســیر چــپ یــا راســت ارزیابــی میکنیــد، بــا قــدرت تصمیــم میگیریــد به جــای چــپ یــا راســت، مســتقیم برویــد.

اساتید دوره

آنتونیو نوس
آنتونیو نوس سخنران و مشاور سازمان ها و استارتاپ های فورچون 500 است. تمرکز کارهای وی بر رهبری ، مشارکت در محل کار و موفقیت شغلی است.
 
person
mail