چگونه یک ارایه عالی برای فروش داشته باشید

خلاصه دوره

Jeff Bloomfield

زمان دوره : 34m 36s


۱. ارتباط برقرار کردن با مخاطب

بیان دلیل خود

 • 00:58
 • Text reading

اصالت

 • 00:58
 • Text reading

مشتاق باشید

 • 00:58
 • Text reading

مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

عادات خاص شما

طبیعی بودن

 • 00:58
 • Text reading

صدای شما

 • 00:58
 • Text reading

۳. ظاهر شما

ژست شما

 • 00:58
 • Text reading

منظم بودن

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading