یک مدیر چگونه میتواند کوچ خوبی باشد؟
دوره های پیشنهادی

مارشال گلداسمیت

1988 دقیقه

کلی اوکانل

2878 دقیقه

پرکاش رامن

2072 دقیقه

مارشال گلداسمیت

4028 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.