نوشتن تیتر برای بازاریابی و تبلیغات با تدریس Starshine Roshell (مدت زمان : 43m 51s دقیقه)


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

محتوا

سبک

۳. فوت و فن کار

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading