رازهای فروش برای کسب و کارهای کوچک با تدریس Dave Crenshaw (مدت زمان : 48m 53s )


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

رویکرد خودتان را خلق کنید

ایجاد نظام فروش سه مرحله ای مختص به خود

استفاده از متون ساده برای فروش

تجربه کردن و اندازه گرفتن

۱.۴. قدرت تکرار

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading