مبانی NLP
دوره های پیشنهادی

محمد مهدی ربانی

6357 دقیقه

Careercake

1966 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

محمد مهدی ربانی

3630 دقیقه

هنری کیمسی

36246 دقیقه

محمد مهدی ربانی

13410 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.