دوره تسلط بر فروش با تدریس محمد مهدی ربانی (مدت زمان : 60 روز دقیقه)

خلاصه دوره

تکنیک هایی که شما را از بند محدودیت هایی که خودتان برای خودتان ساخته اید رها می سازد.شما از ۱۰% توان تان هم استفاده نمی کنید.من وقتی این تکنیک ها را فرا گرفتم درامد خودم را تا ۱۰ برابر توسعه دادم. شما نیز می توانید از این روش ها استفاده کنید و جزو نخبگان فروش ایران قرار بگیرید.

تکنیک هایی که شما را از بند محدودیت هایی که خودتان برای خودتان ساخته اید رها می سازد.شما از ۱۰% توان تان هم استفاده نمی کنید.من وقتی این تکنیک ها را فرا گرفتم درامد خودم را تا ۱۰ برابر توسعه دادم. شما نیز می توانید از این روش ها استفاده کنید و جزو نخبگان فروش ایران قرار بگیرید.

 


بهترین فروشنده

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

تعهد نامه درس اول

 • 00:58
 • Text reading

تمرین درس اول

 • 00:58
 • Text reading

رفتار فروشندگان برتر

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

تمرین درس دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سوم - واقعیت های جدید فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس چهارم - برنامه ریزی فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس پنجم - روانشناسی فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس ششم : فرایند فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هفتم : روش های مشتری یابی

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس هشتم - تعیین صلاحیت مشتری

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس نهم - مدیریت ارتباطات

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

درس دهم - فروش مشاوره ای

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

جزوه درس

 • 00:58
 • Text reading

درس یازدهم گفتگو در فروش

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس دوازدهم - اصول مذاکره در فروش

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس سیزدهم: روش معرفی محصول

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس چهاردهم :جلسات موثر برای فروش

جزوه

 • 00:58
 • Text reading

درس پانزدهم : درک نیاز مشتری

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

جزوه درس پانزدهم

 • 00:58
 • Text reading

درس شانزدهم : ویژگی های فروشنده های موفق

فیلم درس 16

 • 00:58
 • Text reading

جزوه درس 16

 • 00:58
 • Text reading

درس هفدهم :فروش تلفنی

فیلم درس 17

 • 00:58
 • Text reading

جزوه درس 17

 • 00:58
 • Text reading

درس هجدهم : نگارش پیام , نامه ایمیل

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

فایل پروپوزال

 • 00:58
 • Text reading

درس نوزدهم : تهیه پرزنتیشن فروش

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

نمونه پرزنتیشن

 • 00:58
 • Text reading

درس بیستم:فروش به افراد مختلف

فایل درس

 • 00:58
 • Text reading

جزوه درس بیستم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و یکم :قدرت متقاعد سازی و تاثیر بر دیگران

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

بخش ششم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هفتم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هشتم

 • 00:58
 • Text reading

بخش نهم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و دوم: فن بیان

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و سوم : storytelling

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

:درس بیست و چهارمPersonal branding

فیلم بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

فیلم بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و پنجم:فروش b2b

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و ششم:پاسخ به اعتراضات مشتری

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و هفتم :قطعی کردن فروش

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و هشتم:فروش بیشتر به مشتری

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و نهم : ابزارهای فروش

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

ابزار های فروش

 • 00:58
 • Text reading

درس سی ام : تسلط بر فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی