تسلط بر بازاریابی

راهکار هایی که در این دوره دریافت میکنید هرکز مانند نمونه های سطحی , معمولی و کلی بازاریابی که در کتاب های بازار موجود است , نیست بلکه همانند یک جلسه مشاوره با جزییات کامل است که همه جنبه های مرتبط با کسب و کارتان را برایتان توضیح میدهد و اگر درست اجرا شود میتواند هر کسی را در عرض چند ماه به سطحی خیلی بالاتر از رقیبانش برساند

32
درس
94
فایل

درس اول

play_arrow
بخش اول
- 75.64 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 46.90 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 45.94 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
- 108.09 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
- 32.56 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دوم

play_arrow
فیلم درس
- 71.21 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سوم

play_arrow
بخش اول
- 65.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 47.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 79.48 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
- 18.43 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس چهارم

play_arrow
بخش اول
- 82.85 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 79.16 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس پنجم

play_arrow
بخش اول
- 25.13 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 29.32 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 31 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
- 58 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
- 8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس ششم

play_arrow
بخش اول
- 30 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 27 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 31 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
- 34 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
- 25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هفتم

play_arrow
بخش اول
- 46.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 39.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 32 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هشتم

play_arrow
بخش اول
- 51.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 54.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس نهم

play_arrow
بخش اول
- 43 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 45 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دهم

play_arrow
بخش اول
- 25 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 22 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 86 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
- 44 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس یازدهم

play_arrow
بخش اول
- 52 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 50 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس دوازدهم

play_arrow
بخش سوم
- 18 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش اول
- 18 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 39 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سیزدهم

play_arrow
بخش اول
- 55 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 56 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس چهاردهم

play_arrow
بخش اول
- 50 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 52 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 60 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس پانزدهم

play_arrow
بخش اول
- 45 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 48 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 40 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس شانزدهم

play_arrow
بخش اول
- 38 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 37 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
- 31 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هفدهم

play_arrow
بخش اول
- 47 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 63 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس هیجدهم

play_arrow
بخش اول
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس نوزدهم

play_arrow
بخش اول
20:25 - 55 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
16:17 - 43.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیستم

play_arrow
بخش اول
23:50 - 63.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
15:11 - 14.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و یکم

play_arrow
بخش اول
17:42 - 47.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
38:46 - 106.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و دوم

play_arrow
بخش اول
26:53 - 72.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
21:04 - 56.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و سوم

play_arrow
بخش اول
8:25 - 22.67 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
6:26 - 17.27 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
5:41 - 15.32 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
7:22 - 36.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش پنجم
4:34 - 22.34 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و چهارم

play_arrow
بخش اول
19:58 - 40 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
20:35 - 41 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و پنجم

play_arrow
بخش اول
11:05 - 31 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
19:56 - 55 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و ششم

play_arrow
بخش اول
6:52 - 19.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
8:05 - 22.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
14:29 - 40 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
25:30 - 70 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و هفتم

play_arrow
بخش اول
22:24 - 60 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
16:59 - 45.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
12:11 - 32.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش جهارم
16:51 - 27.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و هشتم

play_arrow
بخش اول
20:04 - 55.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
12:53 - 34.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
19:51 - 19:51 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس بیست و نهم

play_arrow
بخش اول
- 36 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 34 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سی ام

play_arrow
بخش اول
- 62.95 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 53.34 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سی و یکم - بازاریابی بین‌الملل

play_arrow
بخش اول
4:49 - 8.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
11:03 - 18.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
14:56 - 272 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سی و دوم - ارتباطات یکپارچه بازاریابی

play_arrow
بخش اول
- 43 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
- 18 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

درس سی و سوم - مارکتینگ پلن

play_arrow
بخش اول
16:46 - 27.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش دوم
33:05 - 54.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش سوم
26:00 - 42.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
بخش چهارم
26:50 - 44 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
picture_as_pdf
How to Write a Mark
- 4.9 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
Marketing Plan Tem
- 2.9 مگابایت
cloud_download
picture_as_pdf
Marketing Plan
- 1.1 مگابایت
cloud_download

مدرس دوره

محمد مهدی ربانی

او هشت سال پیش وقتی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه اصفهان بود، با سه تن از دوستانش یک پارکینگ در خیابان استاد مطهری اجاره می کنند و با سرمایه صفر مجله پنجره خلاقیت را تاسیس می کنند. او هم اکنون مدیرمسئول مجله است. این مجله هم اکنون یکی از موفق ترین رسانه ها در زمینه کارآفرینی در کشور است. این مجله یکی از اهدافی بوده که مدرس این دوره با استفاده از همین استراتژی ها در جوانی به آن دست یافته است. دکتر ربانی همچنین مدیرمسئول انتشارات نگاه نوین (مالک برند ثروتمندان خودساخته) است که کتاب های منتشر شده توسط این انتشارات جزو پرفروش ترین کتاب های ایران هستند. حتما با کتاب اثر مرکب دارن هاردی آشنا هستید که اولین بار انتشارات ثروتمندان خودساخته آن را به مردم ایران معرفی کرد. محمد مهدی ربانی با اینکه علاقه زیادی به تدریس دارد و مدرس دانشگاه است، عقیده دارد که امروزه به افرادی نیز نیاز داریم که هم دانشگاهی باشند و هم در کف بازار، تجارت کنند تا دانش کاربردی را بتوانند به دیگران آموزش دهند. به همین دلیل او از 18 سالگی به کار ویزیتوری کتاب و دارو در داروخانه ها مشغول شد و هم اینک موسس داروسازی دیموند، یکی از نوآورترین داروسازی های کشور است. شرکت تینو که در زمینه اختصاصی استارتاپ ها مشغول به کار است، یکی دیگر از فعالیت های اجرایی اوست. به اندام دکتر کرمانی، سالم باش و ... استارتاپ هایی هستند که دکتر ربانی مستقیما در به وجودآمدن شان نقش داشته است. دکتر ربانی قبل از 30 سالگی، ده ها برنامه زنده تلویزیونی داشته و خدمت گذار عموم مردم ایران بوده است. ده ها مقاله و کتاب به صورت مکتوب به مخاطب خود ارایه داده است و ماموریت خود را کمک به دیگران برای رسین به اهداف خود می داند. او به صورت مستقیم در دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله زوریخ و مادرید درس خوانده است و هم اکنون استاد ارشد آکادمی صادرات آلمان واقع در اشتوتگارت وابسته به دانشگاه اشتاین بایس است. او نماینده انحصاری موسسه آموزش عال سوئیس SSHE در ایران است. دکتر ربانی سالها بدون واسطه از اساتیدی مانند جک کنفیلد، برایان تریسی، جان دمارتینی، مک دنالد و ... تعلیم دیده است و جایزه های متعددی از آن ها دریافت نموده است.

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196