تسلط بر بازاریابی با تدریس محمد مهدی ربانی (مدت زمان : ۹۰ روز دقیقه)

خلاصه دوره

راهکار هایی که در این دوره دریافت میکنید هرکز مانند نمونه های سطحی , معمولی و کلی بازاریابی که در کتاب های بازار موجود است , نیست بلکه همانند یک جلسه مشاوره با جزییات کامل است که همه جنبه های مرتبط با کسب و کارتان را برایتان توضیح میدهد و اگر درست اجرا شود میتواند هر کسی را در عرض چند ماه به سطحی خیلی بالاتر از رقیبانش برساند

راهکار هایی که در این دوره دریافت میکنید هرکز مانند نمونه های سطحی , معمولی و کلی بازاریابی که در کتاب های بازار موجود است , نیست بلکه همانند یک جلسه مشاوره با جزییات کامل است که همه جنبه های مرتبط با کسب و کارتان را برایتان توضیح میدهد و اگر درست اجرا شود میتواند هر کسی را در عرض چند ماه به سطحی خیلی بالاتر از رقیبانش برساند


درس دوم

فیلم درس

 • 00:58
 • Text reading

درس اول

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس سوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس چهارم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس پنجم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس ششم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس هفتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هشتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس نهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس دهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس یازدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس دوازدهم

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سیزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس چهاردهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس پانزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس شانزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هفدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس هیجدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیستم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس نوزدهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و یکم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و دوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و سوم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و چهارم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و پنجم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و ششم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و هفتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش جهارم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و هشتم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس بیست و نهم

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و یکم - بازاریابی بین‌الملل

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سی ام

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و سوم - مارکتینگ پلن

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

How to Write a Mark

 • 00:58
 • Text reading

Marketing Plan Tem

 • 00:58
 • Text reading

Marketing Plan

 • 00:58
 • Text reading

درس سی و دوم - ارتباطات یکپارچه بازاریابی

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی