مثل یک رهبر فکر کنید

خلاصه دوره

برایان تریسی

زمان دوره :


01. رهبران ساخته می‌شوند به دنیا نمی‌آیند

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

وضوح را بیابید

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

02. بصیرت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

03. تمامیت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

04. برنامه‌ریزی استراتژیک

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

پیش‌فعال باشید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

05. مدیریت پروژه

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

اولیت‌بندی کنید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

06. جسارت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

07. تعامل

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

08. کار گروهی

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

09. اقدام کردن

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

10. نتیجه‌گیری

موضوع بعدی چیست؟

 • 00:58
 • Text reading