مدیریت در زمان های سخت
دوره های پیشنهادی

پرکاش رامن

2072 دقیقه

دکتر تاد دوت

2078 دقیقه

جما رابرتز

2437 دقیقه

محمد مهدی ربانی

7624 دقیقه

جنی بلیک

1774 دقیقه

برد کلیولند

2981 دقیقه
نسخه وب اپلیکیشن کلیک کنید.