بازاریابی محتوا با تدریس C.C. Chapman (مدت زمان : 56m 2s)


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

تدوین اهداف و استراتژی محتوا

انتخاب ابزارها و پلتفرم های مناسب

نقش و مسئولیت تیم شما

استفاده از بهترین نمونه ها برای اجرای برنامه بازاریابی محتوا

اهمیت تصویر

  • 00:58
  • Text reading

ویدئو و صوت

  • 00:58
  • Text reading

خلاصه