فروش به وسیله بازینمایی یا همان گیمیفیکیشن با تدریس نوآه فلکینگ (مدت زمان : دقیقه)


۱. چرا بازی وارسازی؟

مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

۲. با بازی وارسازی شروع کنید

۳. بازی ها

۴. ابزارهایی برای موفقیت

۱.۴. جوایز درست

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading