همایش رهبری تغییر با تدریس سخنرانان همایش (مدت زمان : )


همایش رهبری تغییر

محمود امراللهی

 • 00:58
 • Text reading

سید مهرداد هاشمی

 • 00:58
 • Text reading

محمدرضا عمرانی

 • 00:58
 • Text reading

محمد مهدی ربانی

 • 00:58
 • Text reading

علیرضا رجب

 • 00:58
 • Text reading

حمیدرضا محمودی

 • 00:58
 • Text reading