همایش رهبری تغییر با تدریس دکتر محمود امراللهی - دکتر مهرداد هاشمی - دکتر محمد مهدی ربانی - دکتر محمد رضا عمرانی - دکتر علیرضا رجب - مهندس حمید رضا محمودی (مدت زمان : 400 دقیقه)


همایش رهبری تغییر

محمود امراللهی

 • 00:58
 • Text reading

سید مهرداد هاشمی

 • 00:58
 • Text reading

محمدرضا عمرانی

 • 00:58
 • Text reading

محمد مهدی ربانی

 • 00:58
 • Text reading

علیرضا رجب

 • 00:58
 • Text reading

حمیدرضا محمودی

 • 00:58
 • Text reading