اصول اساسی بازاریابی محتوا با تدریس Dayna Rothman (مدت زمان : 2h 1m)


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

تعریف بازاریابی محتوا

ساخت پایه های اساسی بازاریابی محتوایی

هدفگذاری محتوا

 • 00:58
 • Text reading

تدوین برنامه محتوا

محتوا و قیف فروش

 • 00:58
 • Text reading

انتخاب نوع محتوا

 • 00:58
 • Text reading

تولید محتوا

نگارش و ویرایش

 • 00:58
 • Text reading

طراحی

 • 00:58
 • Text reading

سازماندهی محتوا

 • 00:58
 • Text reading

ترویج محتوا

تبلیغ روی ایمیل

 • 00:58
 • Text reading

تبلیغ روی بلاگ

 • 00:58
 • Text reading

ارزیابی محتواها

نتیجه گیری

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading